Pravidlá súťaže na fun page Peťo Ondrejkovič – fotograf


Podmienky súťaže

Do súťaže sa môže prihlásiť úplne každý bez ohľadu na pohlavie či vek, za podmienok uvedených v príspevku so súťažou. Z pravidla sa jedná len o dve jednoduché podlienky.

  • like súťažného príspevku,
  • komentovanie súťažného príspevku,

Like mojej fun page poteší ( ak ešte nie ste fanúšikom ), avšak rozhodne to nie je podmienkou, pokial v príspevku nie je uvedené inak.


Losovanie a zverejnenie

Losovať sa bude  z komentárov pod príspevkom s vyhlásenou súťažou, za podmienky, že spĺňajú požadované parametre a kritéria, pre zaradenie do losovania. Ostatné komentáre, nerešpektujúce a nespĺňajúce pravidlá súťaže, pred losovaním zmažem a z losovania vyradím.

Losovanie bude vždy po ukončení súťaže a bude zverejnene vo forme videa, na fun page „Peťo Ondrejkovič – fotograf“

Všetci víťazi budú zverejnení na sociálnych sieťach. Jedna z vyhovených fotografíí, z týchto fotení bude následne zverejnená ako na mojej web stránke, ale i na fan page a pod..  ako súčasť môjho portfólia.


Ostatné podmienky súťaže.

Prevádzkovateľ je oprávnený zo súťaže vyradiť účastníka súťaže, resp. jeho príbeh, ktorý:

  • nezodpovedá zadanej téme a pravidlám pre zapojenie sa do súťaže,
  • je v rozpore s dobrými mravmi,
  • by mohol poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa,
  • u ktorého bol zistený podvod pri hlasovaní či nedodržaní iných podmienok súťaže,
  • uzná za nevhodný bez uvedenia dôvodu,

O tom, či prihlásený vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje Prevádzkovateľ.

Všetci účastníci súťaže súhlasia s pravidlami.

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť pravidlá a podmienky súťaže, dobu jeho trvania, termín uskutočnenia jednotlivých častí súťaže, výhru kedykoľvek v priebehu súťaže a je oprávnený kedykoľvek súťaž počas jej priebehu ukončiť.

Výhra ani účasť v súťaži nie sú súdne vymáhateľné. Na výhru nevzniká účasťou v súťaži právny nárok a výhra nemôže byť vymenená za hotovosť.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže účastníkov, ktorí porušia tieto pravidlá a posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu súťaže.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže bez udania dôvodu.

Facebook Ireland Ltd. nemá voči súťaži žiadne záväzky. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená touto spoločnosťou a nemá so súťažou žiadne prepojenie,